ข้อตกลงระดับการประกันการให้บริการ


บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ("บริษัท") มีนโยบายในการให้บริการ Chaiyo Cloud โดยมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าไม่น้อยกว่า 99.9% ในรอบปีนั้นๆที่ให้บริการ

 1. คำนิยาม ที่ใช้ในระดับการประกันการให้บริการ
  1. เวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ หมายถึงเวลาที่ลูกค้าทุกโดเมนเนมที่ใช้บริการอยู่บนไอพีนั้นๆไม่สามารถใช้บริการของ Chaiyo Cloud ได้ ตรวจสอบด้วย host-tracker.com
  2. host-tracker.com หมายถึงบริการที่ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลความพร้อมในการให้บริการ
  3. ความคลอบคลุมของบริการ Chaiyo Cloud จะมีความคลอบคลุมในส่วนของบริการที่เป็น Cloud เท่านั้นได้แก่
   1. Chaiyo Cloud Linux
    • Cloud Linux 1
    • Cloud Linux 2
    • Cloud Linux 3
    • Cloud Linux 4
    • Cloud Linux 5
    • Cloud Linux 6
    • Cloud Linux 7
    • Cloud Linux 8
    • Cloud Linux 9
    • Cloud Linux 10
   2. Chaiyo Cloud Windows
    • Cloud Windows 1
    • Cloud Windows 2
    • Cloud Windows 3
    • Cloud Windows 4
    • Cloud Windows 5
    • Cloud Windows 6
    • Cloud Windows 7
    • Cloud Windows 8
    • Cloud Windows 9
    • Cloud Windows 10
   3. Chaiyo Cloud Tomcat
    • Cloud Tomcat 1
    • Cloud Tomcat 2
    • Cloud Tomcat 3
    • Cloud Tomcat 4
    • Cloud Tomcat 5
    • Cloud Tomcat 6
    • Cloud Tomcat 7
    • Cloud Tomcat 8
    • Cloud Tomcat 9
    • Cloud Tomcat 10
   4. Chaiyo Cloud RoR (Ruby on Rails)
    • Cloud RoR 1
    • Cloud RoR 2
    • Cloud RoR 3
    • Cloud RoR 4
    • Cloud RoR 5
    • Cloud RoR 6
    • Cloud RoR 7
    • Cloud RoR 8
    • Cloud RoR 9
    • Cloud RoR 10
   5. Chaiyo Cloud MySQL
    • Cloud MySQL 1
    • Cloud MySQL 2
    • Cloud MySQL 3
    • Cloud MySQL 4
    • Cloud MySQL 5
    • Cloud MySQL 6
    • Cloud MySQL 7
    • Cloud MySQL 8
    • Cloud MySQL 9
    • Cloud MySQL 10
   6. Chaiyo Cloud MSSQL
    • Cloud MSSQL 1
    • Cloud MSSQL 2
    • Cloud MSSQL 3
    • Cloud MSSQL 4
    • Cloud MSSQL 5
    • Cloud MSSQL 6
    • Cloud MSSQL 7
    • Cloud MSSQL 8
    • Cloud MSSQL 9
    • Cloud MSSQL 10
   7. Chaiyo Cloud Email
    • Cloud Email 1
    • Cloud Email 2
    • Cloud Email 3
    • Cloud Email 4
    • Cloud Email 5
    • Cloud Email 6
    • Cloud Email 7
    • Cloud Email 8
    • Cloud Email 9
    • Cloud Email 10
  4. % ความพร้อมในการให้บริการ หมายถึงจำนวนเวลาเป็นนาที ลบด้วยเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้
  5. วันในการให้บริการหมายถึง จำนวนวันที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้
  6. วันชดเชยในการให้บริการ การเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการจากวันหมดอายุเดิมของลูกค้า โดยมีอัตราการเพิ่มวันดังนี้
   % ความพร้อมในการให้บริการรายปี จำนวนวันที่ชดเชยให้กับลูกค้า
   < 99.9% - >= 99.0% 30
   < 99.0% - >= 95.0% 45
   < 95.0% 60
 2. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ร้องขอวันชดเชยในการให้บริการคืนด้วยตนเอง เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อเสร็จบริการจะถูกกำหนดวันหมดอายุ เมื่อหมดอายุลูกค้าจะต้องแจ้งเพื่อขอวันชดเชยในการให้บริการด้วยตนเอง
 3. การวันชดเชยในการให้บริการ จะเพิ่มในบริการนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนไปยังบริการอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
 4. การวันชดเชยในการให้บริการ จะเพิ่มให้ในกรณีที่ระบบทำงานปกติเท่านั้น ไม่รวมกรณีอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้
Visa MSCard JCB UnionPay